📚 ระบบคลังข้อสอบ 📚 

📕 ระบบคลังข้อสอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้รวบรวม และจัดทำขึ้น  โดยอาศัยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อสอบ Pre-RT  Pre-NT Pre-O-Net  เพื่อประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และผู้ที่สนใจ ขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำคลังข้อสอบในครั้งนี้  ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช่งานได้ตามระดับชั้น


     😃 Pre-O-net ม.3

     😄 Pre-O-net ป.6

     😃 Pre-NT 

     😃 Pre-RT  

😃 ขอบคุณผู้เยี่ยมชม